Zdvíhacie zariadenia

Revízie a opravy zdvíhacích zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy zdvíhacích zariadení vykonávajú naši odborní pracovníci na základe niekoľkých oprávnení našej firmy v civilnom, železničnom a vojenskom rezorte.

Špecializujeme sa na všetky druhy žeriavov, prekladače kontajnerov, pohyblivých pracovných plošín, kladkostrojov, vrátkov, zdvihákov, hydraulických rúk, zadných čiel automobilov, zvisle posuvných brán, vyrovnávacích mostíkov, pohyblivých schodov, chodníkov, vlekov i zábavnej a javiskovej techniky.

Vykonávame kontroly prostriedkov pre zavesenie a uchopenie bremena. Dodávame všetky druhy viazacích a zavesovacích prostriedkov. Spolupracujeme s niekoľkými výrobcami zdvíhacej techniky, medzi ktoré patrí Dhollandia, Elba, Nordia, Strojtex, Hörman, Balkancar, KPK, atď.

Oprávnenie na činnosť podľa zák. č.124/2006 Z.z.

Zákon č.136/2010 Z.z. čl. XXXII, odst. 2,6,7.

„§ 39c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“.

Oprávnenie na činnosť v rezorte min. obrany

Oprávnenie na činnosť v rezorte min. dopravy