Plynové zariadenia

Revízie a opravy plynových zariadení

Špecializujeme sa na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových kotlov, plynových spotrebičov, plynovodov a regulačných staníc pre všetky technické plyny.

Oprávnenie na činnosť podľa zák. č. 124/2006 Z.z.

Zákon č.136/2010 Z.z. čl. XXXII, odst. 2,6,7.

„§ 39c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“.

Oprávnenie na činnosť v rezorte obrany