Elektrické zariadenia

Revízie a opravy elektrických zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy elektrických zariadení vykonávajú naši odborní pracovníci na základe oprávnenia.

Vykonávame opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov bez obmedzenia napätia, vrátane zariadení umiestnených v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Vykonávame opravy, prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V.

Oprávnenie na činnosť podľa zák. č.124/2006 Z.z.

Zákon č.136/2010 Z.z. čl. XXXII, odst. 2,6,7.

„§ 39c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“.

Oprávnenie na činnosť podľa zákona č. 321/2002 Z.z.