GDPR

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


v zmysle § 34 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)


Sprostredkovateľ osobných údajov:

REVIMONT-DG s.r.o.

So sídlom: Bystrička 111, 038 04 Bystrička

IČO: 364 151 03

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro , Vložka č. 14576/L

Zastúpený: Ing. Ľubomír Glejtek, konateľ a Ing. Dana Glejteková, konateľka

Vzhľadom k tomu, že:

firma REVIMONT-DG, s.r.o. vykonáva pre prevádzkovateľov školiacu činnosť pre zamestnancov v  pracovnoprávnom vzťahu v oblasti bezpečnosti práce a vydáva príslušné doklady potrebné pre vykonávanie pracovnej činnosti zamestnancov (dotknutých osôb), zároveň spracováva informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb (ďalej len "Dotknutá osoba"). Takéto informácie predstavujú tzv. Osobné údaje v zmysle GDPR (ďalej len "Osobné údaje");

1. Povaha a účel spracovania osobných údajov

1.1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia vzdelávania dotknutých osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany práce (odbornú prípravu) a vydania príslušného potvrdenia (dokladu), ktoré je predpokladom pre vykonávanie pracovnej činnosti dotknutých osôb.

2. Rozsah osobných údajov

2.1. Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje výlučne v rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracovania a to v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, profesia, identifikačné číslo preukazu (vydaného dokladu)

3. Kategórie dotknutých osôb

3.1. Sprostredkovateľ bude oprávnený spracúvať osobné údaje o zamestnancoch prevádzkovateľa, t.j. o osobách v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

4. Zabezpečenie Osobných údajov

4.1. Sprostredkovateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že ním prijaté opatrenia na zabezpečenie Osobných údajov spĺňajú požiadavky GDPR na zabezpečenie Osobných údajov a že bude spracúvať Osobné údaje v súlade s GDPR, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov – viď príloha č.1.

4.2. Sprostredkovateľ prijme a bude dodržiavať také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich neoprávnenej zmene, zničeniu, strate, spracovaniu či zneužitiu. Sprostredkovateľ vykoná a po dobu účinnosti tejto Zmluvy bude dodržiavať minimálne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Osobných údajov. Sprostredkovateľ v prípade potreby vykoná ďalšie vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil zodpovedajúcu a vhodnú úroveň zabezpečenia Osobných údajov (s ohľadom na stav techniky, nutné náklady, charakter, rozsah, kontext, účely a riziká vykonávaného spracúvania)-viď príloha č.2.

4.3. Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje manuálne v listinnej podobe a/alebo v elektronickej podobe pomocou prostriedkov informačných technológií.

4.4. Sprostredkovateľ je povinný dokumentovať technické a organizačné opatrenia prijaté na ochranu Osobných údajov, pravidelne túto dokumentáciu aktualizovať a na požiadanie ju predložiť Prevádzkovateľovi ku kontrole.

4.5. Sprostredkovateľ má povinnosť predchádzať porušeniu zabezpečenia Osobných údajov. Pokiaľ na strane Sprostredkovateľa napriek tomu dôjde k porušeniu zabezpečenia Osobných údajov, je Sprostredkovateľ povinný o takomto porušení okamžite (najneskôr do 24 hodín) informovať Prevádzkovateľa. Na žiadosť Prevádzkovateľa Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi súčinnosť tiež pri oznamovaní porušení zabezpečenia Osobných údajov dozornému úradu a/alebo Dotknutým osobám.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto zmluvy povinné postupovať tak, aby neporušili žiadnu povinnosť uloženú im GDPR či iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.2. Sprostredkovateľ nesmie združovať osobné údaje spracúvané podľa tejto zmluvy s osobnými údajmi, ktoré spracúva pre iných prevádzkovateľov alebo na rozdielne účely.

5.3. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi začatie či vykonanie kontroly alebo šetrenia zo strany Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného dozorného orgánu a poskytovať Prevádzkovateľovi podrobné informácie o priebehu takejto kontroly Sprostredkovateľ povinný poskytovať Prevádzkovateľovi pri tejto kontrole všetku potrebnú súčinnosť.

5.4. Sprostredkovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sprístupniť či odovzdať osobné údaje Dotknutých osôb tretím osobám okrem Oprávnených osôb. Sprostredkovateľ je povinný viesť zoznam Oprávnených osôb.

5.5. Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi súčinnosť v prípade, keď Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvanie a na prenosnosť Osobných údajov.

6. Oznámenie

6.1. Všetky žiadosti, oznámenia, výzvy alebo iné oznámenia budú doručované na nižšie uvedenú adresu :

Adresa: Bystrička 610

E-mail: dpo@revimont.sk Telefón: +421 43/85215

V Bystričke, 25.5.2018