Revízie a opravy tlakových zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy tlakových zariadenívykonávajú naši odborní pracovníci na základe oprávnení. Špecializujeme sa na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob stabilných, revízie potrubí, nízkotlakových kotolní a kotlov, stredotlakových kotlov a kotolní. V rámci činnosti vykonávame opakované vonkajšie prehliadky, vnútorné prehliadky, tlakové skúšky, skúšky tesnosti, meranie hrúbok materiálov ultrazvukom, porovnávanie prevádzkových meradiel tlakových zariadení, servis a údržbu kompresorov.
Oprávnenie na činnosť v rezorte inšpektorátu práce:
Your image
Poznámka: Na základe zákona č. 136/2010 čl. XXXII je dĺžka platnosti oprávnenia neobmedzená