Defektoskopické činnosti a audity

1. vizuálne posudzovanie objektov, zvarov, náterov a pod. (metóda VT)
2. meranie hrúbok materiálov ultrazvukom (metóda UTT)
3. skúšky tesností zariadení manipulujúcich s nebezpečnými látkami voči vodám podľa vodného zákona – záchytné vane, zberné nádrže, potrubia, žumpy, kanalizácie a pod. (metóda LT AB)
4. podrobné a preventívne prehliadky oceľových konštrukcií podľa STN EN 1090-2 + A2
5. hodnotenie energetickej účinnosti kotlov a vykurovacích sústav na základe osvedčenia slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Činnosť vykonávajú pracovníci na základe vydaných certifikátov a osvedčení podľa platných predpisov.